to 小芯妹 .

written @ 9:52 pm on 03.11.02

親愛的小芯妹:

我好掛住妳呀∼妳快o的快o的返學喇∼
噢∼我好想快o的聽到妳把好磁性o既聲音呀!

妳最愛的小媛子上

p.s. 小芯妹∼∼∼good唔good爆呀?哈哈哈∼∼∼

以下是我們的對話呀!哈哈哈∼∼∼

ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

小媛子:我好掛住妳呀∼∼∼∼∼are u ok?

小芯妹:我最愛既小媛子∼我已經冇事啦∼
不過我而家把聲好性感∼噢∼因為我把聲好磁性∼
你鍾唔鍾意呀∼

小媛子:鍾意鍾意鍾意~~~~~~~~~
yeah~~~~~~~~
let me write a diary for you sin

小芯妹:噢∼∼∼∼
咁你一定要記低我頭先果下「噢∼」

小媛子:gum i call you 小芯妹~ good ng good ar?

小芯妹:good爆∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼
嘩哈哈哈哈

小媛子:我好鍾意你呀∼∼∼∼∼
小媛子鍾意小芯妹!

哈哈∼電視上有個人扮緊劉德華呀!!!!!!!
..........................

ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

replay it once || play it now

To Read ---------------