double 泡 .

written @ 5:20 pm on 24.12.03

昨天因為黃源順中同聚會泡湯了。

不過今天黃源順的 interview 又泡湯,你話坅Y唔係路呢?
eee∼

昨天晚上我沒有想過要哭,不過是有一點驚訝的。
謝謝你。
我真的不知該怎麼說呀。

 

各位,聖誕快樂,我還有兩份末狴摯筆r。
仲有希望骨膜炎的米飯班主要早日康復呀!
>__________________<

p.s. 一早七點幾就收到一個 unanswered call。我諗聽唔到都係好事喇。無野o架。無緣咪聽唔到囉。你要知道我今朝晨咁早就起o左身,要去教公公婆婆,今堂係呢一期最後一堂 lu。

replay it once || play it now

To Read ---------------